ITA

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน
13. มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14. มาตรฐานการ ให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ
16. รายงานผลการ สำรวจความพึง พอใจการให้บริการ
17. E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
19. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 5 เดือน
20. รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
26. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต
27. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
28. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
29. ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น
30. การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร
32. การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
33. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
34. การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
35. การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
37. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี
39. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน