ผู้บริหารสถาบัน

คณะผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
แพทย์หญิงวรินทิพย์ สว่างศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นางภิญโญ อิสรพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางสาวศศกร วิชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนนโยบาย
แพทย์หญิงศุทธา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
นางวีณา เชี่ยวไรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร