พยาบาล

บริการ

     - ประเมินแรกรับเพื่อคัดกรองผู้ป่วย

     - ให้การพยาบาลการให้ความรู้สุขภาพจิตศึกษา

     - บริการคลายเครียด

     - ปรับพฤติกรรม

     - กระตุ้นพัฒนาการ

     - ครอบครัวบำบัด

     - บำบัดเกม/ยาเสพติด

     - จัดอบรมกลุ่มสำหรับผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นและกลุ่มผู้ปกครองวัยรุ่น