นักจิตวิทยา

บริการ

     - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก อันได้แก่การประเมินระดับเชาว์ปัญญา การประเมินระดับพัฒนาการ การทดสอบความบกพร่องทางการเรียนรู้ การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบทางประสาทจิตวิทยา

     - ทำจิตบำบัดทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เช่น การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) จิตบำบัดตามแนว Satir จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม CBT เป็นต้น

     - ฝึกทักษะการปรับพฤติกรรม (Behavior modification) ให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัว