นักสังคมสงเคราะห์

บริการ

     - ประเมินครอบครัวและให้การปรึกษาครอบครัวด้านการเลี้ยงดูบุตร

     - ให้การพิทักษ์สิทธิหรือพิจารณาสงเคราะห์ให้ข้อมูลสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ติดต่อประสนาโรงเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กที่โรงเรียน

     - เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพหรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน จำเป็นต้องได้รับการประเมินและวางแผนการดูแลแก้ไขทางเศรษฐกิจและสังคม