นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

บริการ

     - ประเมินความผิดปกติและการทดสอบพัฒนาการทางการพูด

     - ฝึกกระตุ้น ภาษา การพูดแการสื่อสาร ครอบคลุมได้ทุกความผิดปกติ เช่น พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ เสียงแหบแห้ง

     - ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองฝผู้ดูแลในการช่วยเหลือพร้อมทั้งการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อส่งต่อ